ഇന്ത്യൻ ഓയിലില്‍ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ

ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും ഐ.ടി.ഐക്കാർക്കും പ്ലസ്ടുക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ വെസ്റ്റേൺ റീജണിലെ മാർക്കറ്റിങ് ഡിവിഷനിൽ 500 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ.