ആധാരം , പട്ടയം ,പോക്കുവരവ് , ഡാറ്റാബാങ്ക് , തണ്ടപ്പേര് ഇവ എന്താണ് ?

ആധാരം ഭൂമി കൈമാറ്റത്തിന്റെ രേഖയാണ് ആധാരം. മുദ്രപത്രത്തിൽ അംഗീകൃതരീതിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, രജിസ്ട്രാർ വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താണ് ആധാരം സാധുവാകുന്നത്.

പ്രവേശന പരീക്ഷ:ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കോഴ്സ്

നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ഹോട്ടൽ മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് കാറ്ററിങ് ടെക്‌നോളജി (എൻ.സി.എച്ച്.എം. ആൻഡ് സി.ടി.) നടത്തുന്ന ബി.എസ്സി. ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി ആൻഡ് ഹോട്ടൽ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേഷൻ കോഴ്‌സ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം.

ഇന്ത്യൻ ഓയിലില്‍ അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ

ഡിപ്ലോമക്കാർക്കും ഐ.ടി.ഐക്കാർക്കും പ്ലസ്ടുക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം
ഇന്ത്യൻ ഓയിലിന്റെ വെസ്റ്റേൺ റീജണിലെ മാർക്കറ്റിങ് ഡിവിഷനിൽ 500 അപ്രന്റിസ് ഒഴിവുകൾ.

THUNA(തുണ-കേരള പോലീസ് ജനസൗഹാർദ്ദ പോർട്ടൽ )

പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷനുകളിലും മറ്റ് പോലീസ് ഓഫീസുകളിലും നേരിട്ടെത്താതെ വിവിധ സേവനങ്ങള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി ലഭ്യമാക്കുന്ന പുതിയ സിറ്റിസണ്‍ പോര്‍ട്ടല്‍ ആണ് ‘തുണ

Prime Minister Pension Scheme

അസംഘടിത മേഖലയിലെ തൊഴിലാളികൾക്ക് പ്രതിമാസം 3000 രൂപ പെൻഷൻ നൽകുന്ന പദ്ധതി സർക്കാർ നടപ്പാക്കുന്നു. പ്രധാൻമന്ത്രി ശ്രാം യോഗി മാൻ ധൻ യോജന(പിഎംഎസ് വൈഎം) എന്നാണ് പദ്ധതിയുടെ പേര്.