പ്രവാസി ക്ഷേമനിധി

പ്രതിമാസം 3000 മുതൽ 3500 രൂപ വരെ  പെൻഷൻ ലഭിക്കുന്ന പ്രവാസി ക്ഷേമനിധിയിൽ  രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ അവസരം.

1.ആർക്കെല്ലാം അംഗമാകാം?

കുറഞ്ഞത് 2 വർഷമെങ്കിലും കേരളത്തിന്  പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലോ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലോ ജോലി ചെയ്തവർക്കും ഇപ്പോൾ ജോലി ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും അംഗമാകാം.

2. അംഗങ്ങളാകുന്നവർ പ്രതിമാസം എത്ര തുക ക്ഷേമനിധിയിൽ അടക്കണം.?

വിദേശത്ത് ഉള്ളവർ മാസം 350 രൂപയും, തിരികെ നാട്ടിലെത്തിയവർ മാസം 200 രൂപയും കുറഞ്ഞത് 5 വർഷമോ അല്ലെങ്കിൽ 60 വയസ് പൂർത്തിയാകുന്നത് വരെയോ അടയ്ക്കണം.(സർക്കാർ അംശാദായം വർധിപ്പിക്കുമ്പോൾ പ്രതിമാസ തുകയിലും മാറ്റം വന്നേക്കാം)

3.പ്രതിമാസം എത്ര രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കും?

60 വയസ്സ് പൂർത്തിയായാൽ മാസം 3000 രൂപ പെൻഷൻ ലഭിക്കും.നിങ്ങൾ 60 വയസ് കഴിഞ്ഞും പ്രവാസി ആയി തുടരുകയാണെങ്കിൽ 3500 രൂപ മാസം പെൻഷൻ കിട്ടും.(സർക്കാർ പെൻഷൻ തുക കാലാകാലങ്ങളിൽ വർധിപ്പികുന്നതിന് അനുസരിച്ച് പെൻഷൻ തുകയിലും വർധനവ് ഉണ്ടാകും) 5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ അടക്കുന്നവർക്ക് അടക്കുന്ന തുകയുടെ 3 ശതമാനം (പരമാവധി പെൻഷൻ തുകയുടെ ഇരട്ടിയിൽ കവിയാത്തതുക) പെൻഷനോടാപ്പം അധികം ലഭിക്കും

4. അഞ്ച് വർഷം അടച്ചാൽ മതിയോ?

മിനിമം 5 വർഷം അടക്കണം എന്നതാണ് നിബന്ധന അതായത് 55 വയസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണ് ചേരുന്നത് എങ്കിൽ മിനിമം 60 വയസ് വരെ 5 വർഷം അടച്ചാൽ മിനിമം പെൻഷൻ തുക മാസം പെൻഷൻ ലഭിക്കും.

നിങ്ങൾ 40 വയസ് ഉള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ 20 വർഷം അടക്കണം. എന്നാൽ 59 വയസിൽ ഒരാൾ അംഗമായാൽ 5 വർഷം പൂർത്തിയാക്കുന്നതിനായി  64 വയസ് വരെ അടക്കേണ്ടി വരും.
5 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ  അടച്ചവർക്ക് അധികമായി അടച്ച ഒരോ വർഷത്തിനും  3%  പെൻഷനോടൊപ്പം അധികമായി ലഭിക്കും.

5. 350 രൂപ വീതം 15 വർഷം അടച്ചിട്ട് മാസം 3500 പെൻഷൻ കിട്ടുന്നത് നഷ്ടമല്ലേ?

അല്ല. അഞ്ച് വർഷം മുമ്പ് ക്ഷേമനിധിയിൽ ചേരുമ്പോൾ മിനിമം പെൻഷൻ 2000 ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ അത് 3500 ആയി. ഈ രീതിയിൽ വർദ്ധിക്കുക ആണെങ്കിൽ 20 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പെൻഷൻ തുകയിലും നല്ല വർധനവിന് സാധ്യതയുണ്ട്.

6. വിദേശത്ത് ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചേർന്നവർ ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ മാസം 350 അടക്കണോ?

വേണ്ട.ജോലി മതിയാക്കി നാട്ടിൽ എത്തിയാൽ മാസം 200 രൂപ അടച്ചാൽ മതിയാകും. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ക്ഷേമനിധി ഓഫീസിൽ കാറ്റഗറി മാറ്റുന്നതിനുള്ള അപേക്ഷ നൽകണം. 

7.പ്രവാസിക്ഷേമനിധി അംഗം മരിച്ചാൽ നോമിനിക്ക് പെൻഷൻകിട്ടുമോ?

അംഗം മരണപ്പെട്ടാൽ കുടുംബത്തിന് നിശ്ചിത തുക ഒരു തവണയും പെൻഷൻ തുകയുടെ പകുതി തുകയും പ്രതിമാസ വും ലഭിക്കും.                        

8. അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റു ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? 

പ്രതിമാസ പെൻഷന് പുറമെ അംഗത്തിന്റെ ചികിത്സയ്ക്കും മക്കളുടെ വിവാഹം, പഠനം തുടങ്ങിയവയ്ക്കും ധനസഹായം ലഭിക്കും.                              

9.രജിസ്ട്രേഷന് ആവശ്യമായ രേഖകൾ:- 
1) പാസ്പോർട്ടിന്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്,                    

2) വിസയുടെ / ഇക്കാമ പകർപ്പ് (വിദേശത്തുള്ളവർ),.                      

3) ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ വിലാസം                                           

4) കളർ ഫോട്ടോ                                                      

5) നോമിനിയുടെ പേരും, ജനന തീയ്യതിയും
6ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പ് ‘

നാട്ടിൽ സ്ഥിരമാക്കിയവർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് / ഗസറ്റഡ് ഓഫീസർ നൽകുന്ന സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം    കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും രജിസ്ട്രേഷനും നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള ഇ സേവന  കേന്ദ്രങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക.