ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസിൽ ഓഫീസറാവാൻ അവസരം

*ന്യൂ ഇന്ത്യ അഷ്വറൻസിൽ ഓഫീസറാവാൻ അവസരം.* *300 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് നിയമനം.* അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസർ തസ്തി കയിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു ♿ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കും അപേക്ഷിക്കാം.🎓ബിരുദം/ ബിരുദാനന്തര അവസാന വർഷ/സെമസ്റ്റർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാംശമ്പളം: ₹32,795 മുതൽ ₹62,315 വരെ.കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും വിജ്ഞാപനത്തിനും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക .